ผลลัพธ์ที่ได้ ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล และความสม่ำเสมอในการใช้